Czym się zajmujemy

Nasza kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony prawnej odmian roślin, a także jest w pełni przystosowana do kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zastępstwa procesowego, obsługi kontraktów, prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, problemów podatkowych i administracyjnych, windykacji należności na etapie przedsądowym i sądowym.

O kancelarii

Joanna Pabiniak rozpoczęła swoją działalność prawniczą w ramach prowadzonej kancelarii prawnej w lutym 2007 roku, a od 2014 roku ściśle współpracuje z radcą prawnym Arkadiuszem Kamińskim.

Zakres Usług

Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawnej ochrony odmian roślin. Naszym atutem jest ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie ochrony odmian roślin, co doceniają nasi klienci, którymi są hodowcy krajowi (m in. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) jak również hodowcy zagraniczni oraz organizacje zarządzające prawami do odmian. Nadto kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych.

Zespół

Kancelarię tworzą radca prawny Joanna Pabiniak oraz radca prawny Arkadiusz Kamiński.  Kancelaria stale współpracuje również z innymi radcami prawnymi i adwokatami,  w celu zapewnienia szerokiego grona specjalistów dla naszych klientów.

Zakres usług

 

- pomoc prawna w zakresie ochrony prawnej odmian roślin obejmuje przykładowo:

  •   monitorowanie rynku sprzedaży materiały siewnego (wyszukiwanie naruszeń wyłącznego  prawa)
  •   rejestracja odmian
  •   negocjowanie i sporządzanie umów licencyjnych
  •   zwalczanie stwierdzonych naruszeń wyłącznego prawa,
  •   i wiele innych.

- stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw, organów administracji i organizacji pozarządowych,

- reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym,

- sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy licencyjne),

- wspomaganie klienta w negocjacjach z kontrahentami,

- sprawy z zakresu zamówień publicznych,

- rejestracja i obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji,

- rejestracja i obsługa prawna spółek prawa handlowego.

 

Jesteśmy do dyspozycji w Państwa siedzibie lub w naszej Kancelarii. Realizujemy pomoc prawną za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i osobiście.

 

Określając sposób płatności za usługę proponujemy wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w kwocie ustalonej pomiędzy stronami zgodnie z indywidualnie ustalonym zakresem wykonywanych czynności lub w formie stawki godzinowej.

Ochrona prawna odmian roślin

Prawna ochrona odmian roślin jest w Polsce nadal tematem mało znanym, a skala naruszeń wyłącznych praw do odmian z roku na rok jest coraz większa. Przyznanie wyłącznego prawa do odmiany umożliwia hodowcy osiągnięcie finansowych korzyści i rekompensuje mu wysiłki włożone w wyhodowanie nowej odmiany. Hodowca, któremu przyznano wyłączne prawo do odmiany ma prawo do pobierania opłat licencyjnych za rozmnażanie danej odmiany jak i wprowadzanie jej do obrotu (sprzedaż/oferowanie do sprzedaży). Ochrona prawna odmian roślin podobnie jak innych praw własności intelektualnej przyznawana jest decyzją określonego wyspecjalizowanego organu przyznającą ochronę. Prawo przysługujące hodowcy do odmiany zwane jest „wyłącznym prawem do odmiany”.

 

Nasza Kancelaria w sposób efektywny zwalcza nielegalną produkcję i sprzedaż odmian roślin chronionych wyłącznym prawem do odmiany. Naszymi klientami są polscy oraz zagraniczni hodowcy jak również organizacje posiadające wyłączne licencje na odmiany roślin chronione krajowym wyłącznym prawem do odmiany jak i wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany. Wychodzimy z założenia, że w Polsce lepiej jest rozwiązać spór polubownie niż ponosić koszty procesu sądowego.

Doprowadzamy do zawierania umów licencyjnych z osobami naruszającymi wyłączne prawo do odmiany. Ponadto wypracowaliśmy określone procedury jak zwalczać nielegalną produkcję w Internecie.

W przypadku zaś stwierdzenia naruszeń prawa wyłącznego do Państwa odmiany i braku możliwości porozumienia się z takim szkółkarzem, istnieje możliwość uzyskania stosownego odszkodowania i sądowego orzeczenia zakazu naruszenia Państwa wyłącznego prawa do odmiany.

Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie prawników naszej kancelarii z pewnością przyniesie Państwu wiele korzyści, w szczególności:

 

- pomoże zmniejszyć skalę nieuprawnionego korzystania z odmiany poprzez monitorowanie rynku m. in. w Internecie, gdzie skala piractwa jest największa, a tym samym zwiększyć zysk z prowadzonej przez Państwa hodowli,

- przyniesie wymierne korzyści finansowe, bowiem wielu szkółkarzy czy sprzedawców materiału szkółkarskiego nie jest świadomych, że naruszają czyjeś prawo i z chęcią zakupią stosowną licencję na rozmnażanie lub sprzedaż materiału roślinnego by uniknąć sporów i rozwijać swoją działalność,

- zapewni przygotowanie profesjonalnych umów licencyjnych, mających na uwadze przede wszystkim Państwa interes jako hodowcy,

- zapewni pomoc przy negocjacjach umów licencyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

 

Radcowie prawni w naszej kancelarii publikują w prasie branżowej artykuły przybliżające czytelnikom tematykę ochrony odmian roślin np.

 

 „Szkółkarstwo” nr 1/2015 (http://www.szkolkarstwo.pl/index.php?rok=2015&numer=1), „Szkółkarstwo” nr 2/2015 http://www.szkolkarstwo.pl/index.php?rok=2015&numer=2, „Szkółkarstwo” nr 3/2015 http://www.szkolkarstwo.pl/index.php?rok=2015&numer=3, „Rośliny Ozdobne” 5/2015 (http://www.plantpress.pl/404,rosliny-ozdobne-5-2015.html), „Rośliny Ozdobne”  6/2015(http://www.plantpress.pl/404,rosliny-ozdobne-6-2015.html), „Truskawka, malina, jagody” nr 11/2014 .

TSW 2017 (http://www.tsw.com.pl/files/media/konferencje_tsw2017.pdf) str. 14

Nasz Zespół

Radca prawny Joanna Pabiniak

 

jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, zakończoną pozyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu sędziego.  Wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, uzyskała w grudniu 2006 roku. Od dnia 01 lutego 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego, świadcząc pomoc prawną na rzecz organów administracji publicznej oraz spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności w zakresie ochrony prawnej odmian roślin. W 2013 roku ukończyła również studia podyplomowe "Prawo zamówień publicznych" pod patronatem Prezesa UZP, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Obsługa prawna wykonywana jest także w języku angielskim, którego znajomość potwierdzona jest certyfikatem TOLES ADVANCED.

Radca prawny Arkadiusz Kamiński

 

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2011 - 2014 odbył aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi, zakończoną egzaminem radcowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od 2011 roku z kancelariami adwokackimi i radcowskimi. Na co dzień swoje doświadczenie prawnicze wykorzystuje pracując w administracji publicznej. Jest laureatem VII Konkursu Prezesa Urzędu Patentowego na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką na temat własności przemysłowej. Praca magisterska pt. "Ochrona oznaczeń geograficznych we wtórnym prawie europejskim" otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie własności przemysłowej. Obszar jego zainteresowań obejmuje również prawo cywilne i handlowe.

Radca prawny Dorota Garlikowska - Kamińska

 

jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013-2016 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W marcu 2017 r. złożyła egzamin radcowski, zakończony wynikiem pozytywnym, dzięki któremu uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. W latach 2007-2008 odbyła część studiów prawniczych na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w Niemczech. Przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej pracowała w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi jako asystent sędziego w wydziale ds. rodzinnych i nieletnich. W trakcie aplikacji radcowskiej współpracowała z kancelariami radcowskimi, świadczyła obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, a także pracowała w dziale prawnym towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

ul.Wierzbowa 14\1 90-227 Łódź

 

Joanna Pabiniak

tel. +48 604 094 924

e-mail: kancelariapabiniak@kancelariapabiniak.pl

 

Arkadiusz Kamiński

tel. +48 698 694 365

e-mail: a.kaminski@kancelariapabiniak.pl

Dorota Garlikowska - Kamińska

tel. +48 508 736 017

e-mail: dgk@kancelaria-dgk.pl

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

2016